Om os​

Forretningsbetingelser​

Forretningsbetingelser for P/S Advokathuset Nordsjælland

Disse forretningsbetingelser gælder for de opgaver, som Partnerselskabet Advokathuset Nordsjælland (Advokathuset), CVR-nr. 31 47 15 91, påtager sig over for klienter, medmindre andet aftales skriftligt.

1.​Interessekonflikter

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler sikrer vi, at der ikke foreligger nogen interessekonflikter, inden vi påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, meddeler vi klienten dette og udtræder om nødvendigt.

2.​Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Advokathuset er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient. ​
Oplysningerne må udelukkende benyttes til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, medmindre der gives tilladelse til anden anvendelse.
En indhentelse af cpr.nr. som led i identitetssikringen berettiger til anvendelse af cpr.nr.-oplysningen i forbindelse med f.eks. gennemførelse af en hushandel, oprettelse af testamente eller ægtepagt eller anden ekspedition, hvor myndighederne måtte kræve anvendelse af cpr.nr.
Advokaten har ifølge lovgivningen pligt til at videregive oplysning om mistanke om hvidvask og terrorfinansiering. En advokat er dog undtaget fra underretningspligten vedrørende oplysninger, som advokaten modtager fra en klient i forbindelse med, at advokaten fastslår klientens retsstilling eller repræsenterer den pågældende som forsvarer eller under en retssag, sag ved Landsskatteretten eller sag ved Voldgiftsret. Oplysninger indhentet i medfør af hvidvasklovens bestemmelser skal opbevares i 5 år fra klientforholdets ophør.
Det gælder oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af id-sikringen/legitimationsdokumenter, dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres, samt dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser, som det efter loven er pålagt advokaten at gennemføre.
Måtte et pengeinstitut i forbindelse med etablering af eller overførsel af beløb til eller fra klientkonti kræve udlevering af identitetsoplysninger, er Advokathuset Nordsjælland berettiget til at meddele sådanne informationer til pengeinstituttet indenfor de regler, der til enhver tid vil være gældende ifølge loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge.

3.​Honorar og betaling

Fastsættelsen af honorar sker ud fra flere forskellige parametre, f.eks. den medgåede tid, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, specialiseringsgraden, de involverede værdier, det opnåede resultat og det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven.​

Hvis der er fastsat et bestemt honorar, skal honorarets størrelse oplyses i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand.
Foreligger der ikke en skriftlig aftale, skal oplysninger om beregning af honorar og størrelse heraf gives eller gøres tilgængelige, inden bistand ydes.
Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag.
Advokaten skal desuden oplyse om de evt. øvrige omkostninger, der er forbundet med bistanden.
Beløb skal oplyses overfor forbrugere incl. moms. Afgiver advokaten et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres skriftligt, hvis det samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. Advokaten skal af egen drift orientere klienten direkte herom på en klar og entydig måde.
Det afklares, om der er mulighed for at opnå fri proces eller forsikringsretshjælp, og om klienten derved kan opnå hel eller delvis dækning for sagsomkostninger.

4.​Fakturering og forudbetaling

Normalt udstedes faktura, når opgaven er afsluttet. Ved løbende rådgivning og længerevarende opgaver foretages der dog aconto-afregninger med passende intervaller, oftest måneds- eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt.
Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato.

Vi debiterer særskilt for udlæg og andre relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Indbetaling af beløb, f. eks. til rets- og tinglysningsafgift samt syn og skøn eller omkostninger i øvrigt, kan kræves.

5.​Klientmidler

Advokathuset forvalter klientmidler efter de gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på særskilte klientkonti, og tilskrevne renter tilfalder klienten. Forrentningen afregnes overfor klienten, uanset om der er tale om positiv eller negativ forrentning.
Klientmidler er beskyttet efter Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er i henhold til lovgivningen begrænset til 100.000 euro pr. klient pr. pengeinstitut. Advokathuset hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvor midlerne er indsat. Advokathusets bankforbindelse er Jyske Bank. Såfremt klienten har samme bank, skal man derfor være opmærksom på, at der kun er fuld dækning efter garantiordningen, hvis summen af indeståendet i Advokathuset og de midler, som klienten selv har placeret i samme bank, ikke overstiger 100.000 euro. Garantiordningen vedrører kun kontantindeståender, ikke værdipapirer.

Ved etablering af særlige klientkonti pålægges et gebyr i overensstemmelse med Jyske Banks til enhver tid gældende regler herfor.

6. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Advokathuset er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, modtaget i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

7. Insiderhandel

Enhver medarbejder hos Advokathuset er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

8.​Anvendelse af vor rådgivning

Advokathusets rådgivning ydes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige, skriftlige forhåndsaccept. Advokathuset er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

9.​Afslutning af opgaven

Advokathuset fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os endvidere i særlige tilfælde ret til at udtræde af en sag, såfremt vi ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører. Derudover forbeholder vi os ret til udtræden, hvis betaling af udstedte fakturaer trods rykkere ikke sker.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst 5 år fra fakturadato.

10.​Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Advokathuset skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.

11.​Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Advokathuset er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab (Tryg). Vores klientmæssige ansvar er begrænset til maksimalt 5,6 millioner kr. pr. opgave pr. år for den samme klient. Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

12.​Klagevejledning

Advokathuset er medlem af Advokatsamfundet og er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

I tilfælde af en eventuel klage opfordres klienten til at drøfte forholdet med Advokathuset.

Klage kan også ske ved henvendelse til Advokatnævnets Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, ligesom der henvises til hjemmesiden for Advokatsamfundet: www.advokatsamfundet.dk og Advokatnævnet: www.advokatnaevnet.dk

Advokathuset Nordsjælland

​Medlem af Advokatsamfundet & Danske Advokater

CVR: 31471591

Kontakt os

​Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, 3400 Hillerød

Klik her for rutevejledning

Ønsker du at skrive til os direkte, kan du benytte vores kontaktformular her.

mail@advokathus.dk

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar ved telefonen

hverdage kl. 08.00 - kl. 15.00.