Om os​

Behandling af personoplysninger i Advokathuset Nordsjælland

​Indsamling af data:

Ved opstart af en sag hos Advokathuset Nordsjælland modtager vi forskellige dokumenter med personoplysninger, som opbevares fysisk og i vores digitale system. Under sagens behandling modtager/indhenter vi løbende yderligere personoplysninger. Personoplysningerne kan være både almindelige personoplysninger, såsom navn, kontaktinformationer eller CPR-nummer samt personfølsomme oplysninger såsom helbredsmæssige forhold, seksuel orientering eller fagforeningsforhold mv. Personoplysningerne kan vedrøre både klienten eller andre parter i sagen.

Formål og grundlag:

De oplysninger, vi modtager/indhenter, behandler vi med det formål at kunne rådgive vores klient i den pågældende sag, hvori oplysningerne indgår. Behandlingen afhænger af sagens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Dette for at opfylde vores aftale med vores klient eller af hensyn til varetagelsen af vores klients berettigede interesser. Behandling af CPR-numre sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

I sager, hvor det er relevant, indhenter vi identitetsoplysninger mv. med det formål at opfylde hvidvaskloven, hvilket fremgår af hvidvasklovens § 11.

Tilmelding til arrangementer hos Advokathuset Nordsjælland:

Ved tilmelding registrerer vi navn og mail/kontaktoplysninger til brug for kommunikation i forbindelse med arrangementer, herunder udarbejdelse af deltagerlister, som udelukkende opbevares i Advokathuset Nordsjælland.

Disse oplysninger slettes automatisk efter afholdelse af arrangementet, medmindre en klient ønsker yderligere rådgivning.

Videregivelse:

Videregivelse af personoplysninger sker kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne varetage vores klients interesser. Modtagere vil typisk være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. Oplysningerne stilles ikke til rådighed for tredjepart for eksempel med henblik på markedsføring eller lignende formål. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtet til dette, jf. loven herom.

Opbevaringsperiode:

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er relevant for sagen. Dette afgøres ud fra en konkret vurdering af sagen og oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Såfremt det har relevans for sagen, vil opbevaring kunne ske i op til 10 år – eller mere i helt specifikke tilfælde – efter sagens afslutning.

Den registreredes rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen:

- at få indsigt i de oplysninger, vi behandler, samt modtage begrundelse for behandlingen, og hvornår vi kom i besiddelse af disse.

- at få urigtige oplysninger rettet.

- at få slettet oplysninger i særlige tilfælde inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

- at få begrænset behandlingen i visse tilfælde, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- at gøre indsigelse i visse tilfælde mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne.

- at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du, som den registrerede, udøver en eller flere af ovenstående rettigheder, kan vi stille krav om relevant legitimation. Du kan læse mere inde på www.datatilsynet.dk.

Advokathuset Nordsjælland

​Medlem af Advokatsamfundet & Danske Advokater

CVR: 31471591

Kontakt os

​Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, 3400 Hillerød

Klik her for rutevejledning

Ønsker du at skrive til os direkte, kan du benytte vores kontaktformular her.

mail@advokathus.dk

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar ved telefonen

hverdage kl. 08.00 - kl. 15.00.