Krüger Advokatfirmas datapolitik​

Krüger Advokatfirma (i det følgende ”Advokatfirmaet”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Advokatfirmaet behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Advokatfirmaet, CVR-nr. 34 23 61 00, Roskildevej 10A, 1., 3400 Hillerød, telefon 48 24 79 20, e-mail kk@advokathus.dk er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med Advokatfirmaets bistand i din sag eller dit samarbejde med Advokatfirmaet, har Advokatfirmaet brug for, i nødvendigt omfang, at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
  • Helbredsoplysninger
  • Billeder
  • Økonomiske oplysninger
  • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold
  • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, Persondataloven/databeskyttelses-loven og persondataforordningen.

Advokatfirmaets behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (b) og artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Advokatfirmaet har i opfylde vores aftale med dig, at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Advokatfirmaet, i forbindelse hvidvaskloven § 11, er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

Advokatfirmaet kan endvidere behandle oplysninger om personnummer, når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jfr. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (personnummer).

I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandling af din sag, samt i forbindelse varetagelse af dine interesser, vil Advokatfirmaet behandle oplysninger om strafbare forhold, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af strafbare forhold.

Advokatfirmaet kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jfr. artikel 9 (2) (f) i persondataforordningen.

Såfremt du indgår i et samarbejde med Advokatfirmaet, har Advokatfirmaet en legitim interesse,

jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

3. INDHENTELSE AF OPLYSNINGER OM DIG FRA ANDRE PARTER

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre personer involverede i sagen eller advokater eller myndigheder. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, andre offentlige myndigheder, offentlige tilgængelige registre m.v. Sådan indhentning af data sker altid efter aftale med dig.

4. ANVENDELSE AF SIKKER MAIL-LØSNING

Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet anvender en Sikker Mail-løsning med end-to-end-kryptering. Løsningen anvendes ved enhver fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger. Fortrolige og følsomme personoplysninger anføres aldrig i emnefeltet, der ikke krypteres.

Såfremt modtageren af en krypteret e-mail ikke har mulighed for at læse denne, afgøres det konkret i hvert enkelt tilfælde, hvorledes fremsendelse kan ske på alternativ og betryggende vis.

Advokatkontoret stiller samtidig en løsning til rådighed for modtagerne, således at klienten får mulighed for at fremsende fortrolige og følsomme personoplysninger til advokatkontoret.

Dette kan ske via linket, der også fremgår af mail-signaturen:

https://sk-advokater.signflow.dk/webapp/securemailbox/new

5. ANVENDELSE AF SMS-KOMMUNIKATION

Advokatkontoret benytter ikke SMS til fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger, så længe Sikker Mail-løsningen ikke supporter en sådan kommunikation.

Såfremt der ønskes fremsendt kryptereret kommunikation via ”sms” kan dette ske på telefonnummer 21361116 via WhatsApp, hvilket kræver, at afsenderen er tilkoblet dette system.

Dette fremgår i øvrigt af Advokatkontorets auto-signatur.

6. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Advokatfirmaet, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art.

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.

Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til retten, øvrige offentlige myndigheder og sagens parter (andre advokater, parter, skønsmænd, ejendomsmægler, revisor, sagkyndige eller lign).

I forbindelse med ejendomshandler skal Advokatfirmaet udtrykkeligt oplyse, at dine oplysninger i nogle tilfælde vil blive videregivet til selskabet MinTinglysning v/Mette Andersen (CVR-nr. 40225765) med henblik på assistance i forbindelse med eftersagsbehandling (skøde, refusionsopgørelse, og anden dermed forbundet arbejde).

Advokatfirmaet har indgået en særskilt databehandleraftale med selskabet MinTinglysning v/Mette Andersen (CVR-nr. 40225765).

Dit personnummer vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning samt til Erhvervsstyrelsen, ligesom dit personnummer vil skulle anvendes i forbindelse med behandlingen af en retssag for dig på minretssag.dk.

Advokatfirmaet behandler alene følsomme oplysninger om f.eks. helbredsforhold eller andre kategorier af følsomme oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav, idet Advokatfirmaet f.eks. kan videregive oplysninger om strafbare forhold, når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig selv, når hensynet til dine interesser klart overstiger hensynet til hemmeligholdelse.

Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt Advokatfirmaet skal søge om forsikringsdækning på dine vegne.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til læger, såfremt der i forbindelse med sagen er behov herfor.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for vores behandling af din sag.

7. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Advokatfirmaet har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Advokatfirmaet en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod Advokatfirmaets behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil Advokatfirmaet ikke længere kunne behandle sagen.

Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Advokatfirmaet ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Advokatfirmaet, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til kk@advokathus.dk eller telefon 48 24 79 20.

8. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden

dataansvarlig.

9. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven.

I sager om skilsmisser og ægtepagter opbevares personoplysningerne elektronisk i 10 år.

Når tidspunktet for sletning indtræffer, vil vi konkret vurdere, om der er behov for længere tids opbevaring, herunder såfremt der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen.

10. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. I det omfang sletningen vil berøre sagsbehandlingen af sagen, vil vi orientere dig om dette, inden vi sletter data.

11. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger.

Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.​

Advokathuset Nordsjælland

​Medlem af Advokatsamfundet & Danske Advokater

CVR: 31471591

Kontakt os

​Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, 3400 Hillerød

Klik her for rutevejledning

Ønsker du at skrive til os direkte, kan du benytte vores kontaktformular her.

mail@advokathus.dk

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar ved telefonen

hverdage kl. 08.00 - kl. 15.00.