Gener fra naboernes træer

Spørgsmål:
Vi bor i et område - et ældre villakvarter - der er præget af grunde med meget beplantning, herunder store træer.

Vores naboer har nogle rigtig store, gamle træer, som står meget tæt ved skellet indtil os. Træerne er igennem årene efterhånden begyndt at genere os mere og mere, bl.a. ved at skygge på vores terrasse, mindske lysindfaldet i stuen, nedfald af kviste og blade på vo-res grund m.v.

Kan vi kræve, at naboerne fælder deres store, gamle træer?

Er det i givet fald Hegnssynet, som vi skal rette henvendelse til?

Svar:
Tak for jeres spørgsmål, som vedrører en til stadighed oftere forekommende problemstil-ling og som giver anledning til en del sager.

Som svar på jeres spørgsmål kan jeg oplyse, at I som udgangspunkt ikke kan kræve, at jeres naboer skal fælde eller for den sags skyld beskære deres træer, så længe træerne står på naboens egen grund – heller ikke selv om træerne skygger på jeres terrasse, mindsker lysindfald i jeres stue m.v.

Hvis træerne ikke udgør et hegn i hegnslovens forstand, kan Hegnssynet som udgangs-punkt ikke afgøre, at de skal fældes og kun i begrænset omfang træffe beslutning om beskæring. I vil derfor være henvist til at anlægge en retssag mod jeres naboer.

Om I kan kræve naboernes træer fældet afhænger af, hvorvidt træerne gener må anses for at overstige den såkaldte ”naboretlige tålegrænse”.

Naboretten er dommerskabt, og det er således ikke muligt at slå disse regler op i en lov. Vurderingen af, om der foreligger en sag, som med fordel kan føres ved retten, afhæn-ger således af retspraksis.

I sager om den ”naboretlige tålegrænse” stilles der relativt store krav til bevisførelsen. Det vil som således oftest være nødvendigt at få gennemført et syn og skøn med visualisering af træernes skyggevirkning, hvilket kan være meget bekosteligt.

Det er derfor min anbefaling, at I i første omgang forsøger at indgå i dialog med naboen med henblik på at finde en for alle parter tilfredsstillende løsning. Det er ikke sikkert, at jeres naboer er bekendt med hvilke gener, deres træerne påfører jer.

Såfremt det ikke måtte være muligt at nå frem til en løsning, er I naturligvis velkommen til at rette henvendelse til mig med henblik på at få vurderet, hvorvidt der er grundlag for at anlægge en retssag.

Malin Lundø Brun
Advokathuset Nordsjælland


 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød