Pas fortsat på forretningshemmelighederne!

Mange virksomheder har – naturligt nok – som led i deres aktiviteter en række fortrolige oplysninger om produkter, disses fremstilling m.v. Der er derfor også et naturligt ønske om at kunne holde disse hemmeligheder for sig selv. Virksomhederne er imidlertid ikke helt overladt til sig selv, når det gælder beskyttelsen af oplysningerne, idet der i den danske lovgivning, f.eks. markedsføringsloven, allerede findes diverse beskyttelsesregler.

Den 9. juni 2018 træder en netop vedtaget lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven gennemfører et direktiv fra EU om beskyttelse af forretningshemmeligheder. Formålet med direktivet er at styrke virksomhedernes mulighed for at beskytte forretningshemmeligheder og at skabe mere ensartede vilkår for erhvervslivet, således at de erhvervsdrivende lettere kan varetage deres interesser indenfor EU.

Hvad er forretningshemmeligheder?

I den nye lov er begrebet ”forretningshemmeligheder” defineret. Der skal således være tale om oplysninger, som ikke er almindeligt kendt eller umiddelbart tilgængelige. Desuden skal oplysningerne under de givne omstændigheder være underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse, idet der ellers ikke er tale om en forretningshemmelighed. Virksomhederne skal altså selv gøre noget for at passe på deres hemmeligheder.

Misbrug

Det ulovlige i forhold til forretningshemmeligheder er at misbruge dem. Ifølge den nye lov er det ulovligt at tilegne sig forretningshemmeligheder på en uautoriseret måde, f.eks. i form af industrispionage eller ved tilsidesættelse af en fortrolighedsaftale. Derudover er det også ulovligt at bruge oplysningerne, efter at man måtte have fået fat i dem.

Erstatning og godtgørelse

Efter de regler, der har været gældende indtil nu, kan en virksomhed kræve erstatning, hvis f.eks. en konkurrent krænker virksomhedens forretningshemmeligheder.

De nuværende regler videreføres, men derudover får domstolene ved fastsættelsen af en erstatning også mulighed for at tage hensyn til den uberettigede fortjeneste, som nogen måtte have opnået ved at misbruge forretningshemmeligheden. Det er en nyskabelse, idet det almindelige udgangspunkt i dansk erstatningsret ellers er, at man højst kan få erstattet sit eget tab.

Den nye lov giver ligeledes mulighed for at kræve en godtgørelse for ikke-økonomisk skade, og det er også en nyskabelse.

Hvad er straffen?

Udover at betale erstatning eller godtgørelse kan den, der misbruger forretningshemmeligheder, blive idømt bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, og i særlige tilfælde kan der endda idømmes højere straf. Det gælder, hvis forholdet er omfattet af straffelovens § 299a, der har en strafferamme på helt op til 6 års fængsel. Der skal i så fald være tale om særligt skærpende omstændigheder, f.eks. hvor handlingen har medført betydelig skade, eller der er fremkaldt nærliggende fare herfor.

Hvornår skal der reageres?

Hvis en virksomhed mener sig krænket, kan den indgive en begæring til domstolene om at få nedlagt forbud eller påbud overfor den part, der påstås at have krænket forretningshemmelighederne, eller man kan anlægge en egentlig retssag om spørgsmålet. Fristen herfor er fastsat til 6 måneder fra det tidspunkt, hvor virksomheden har fået kendskab til den ulovlige erhvervelse eller til andres brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

----ooooOoooo----

Som nævnt er der ikke tale om en fuldstændig nyskabelse i dansk ret, idet blandt andet markedsføringslovens § 23 allerede i et vist omfang regulerer forholdet. § 23 bliver dog ophævet, når den nye lov træder i kraft. Det må dog forventes, at den nye lov giver en øget mulighed for at beskytte forretningshemmeligheder og for at få overtrædelser straffet. Til gengæld skal man nok fortsat som virksomhed passe på med at overvurdere effektiviteten af de nye regler, og det sikreste er naturligvis derfor fortsat at passe godt på sine forretningshemmeligheder.

29/5 2018

Jørn Haandbæk Jensen

Advokathuset Nordsjælland

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød