Prisangivelser på hjemmesider

I takt med, at internettet bruges mere og mere til salg af varer, er det også mere og mere relevant at være opmærksom på, om de krav, der stilles blandt andet efter markedsføringsloven, bliver overholdt.

Grundbetingelsen – også kaldet generalklausulen – i markedsføringslovens § 3 er, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Heri ligger blandt andet, at de erhvervsdrivende, der i den forbindelse også er fysiske butikker, ikke må vildlede, ligesom de heller ikke må anvende en aggressiv handelspraksis.

Der findes ganske mange sager med erhvervsdrivende, der på forskellig vis har overtrådt reglerne i markedsføringsloven.​Et forholdsvis nyt eksempel herpå fremgår af en afgørelse, som blev truffet af Østre Landsret i efteråret 2017. Sagens omstændigheder var følgende:

4 mindre erhvervsdrivende, der drev et firma sammen, var tiltalt for overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser om prisangivelser, idet de på firmaets hjemmeside angav de priser, der var rettet mod forbrugere, uden moms. Der var dog en tilføjelse om, at der var tale om priser eksklusive moms, og at moms skulle tillægges.

Forbrugerombudsmanden forfulgte imidlertid sagen, og der blev indleveret et anklageskrift til retten, hvor der blev nedlagt påstand om bøder på mellem kr. 30.000 og kr. 100.000 svarende til den anslåede fortjeneste eller omsætning i de tilfælde, hvor fortjenesten ikke kunne opgøres nærmere.

Under sagen var der som sådan ikke uenighed om, hvorledes markedsføringen havde fundet sted, altså uden angivelse af priser inklusive moms, og derfor var det primære spørgsmål, hvilken bøde der skulle fastsættes for overtrædelsen af markedsføringslovens bestemmelser.

Ved sagens afgørelse tog man udgangspunkt i, at der ved bødeudmålingen bør lægges vægt på grovheden, omfanget og den tilsigtede eller opnåede fortjeneste ved markedsføringen.

Sagen endte som anført i Østre Landsret, der lagde vægt på, at der var tale om mindre virksomheder, hvis aktiviteter i overvejende grad var rettet mod erhvervsdrivende, og at priserne var angivet uden moms, men at det trods alt var tydeligt tilkendegivet med tilføjelsen ”ex. moms”/”+moms”. Derudover lagde man også vægt på, at annonceringen på hjemmesiden havde stået på mellem 6 måneder og 1 år og 9 måneder, og at de ulovlige prisangivelser blev rettet, da virksomhederne blev gjort opmærksomme på, at der forelå en overtrædelse af markedsføringsloven.

På den baggrund, og da der ikke var et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, hvilken fortjeneste der var opnået ved prisangivelsen, kom Landsretten frem til samme resultat, som Byretten var nået frem til, nemlig at hver af de erhvervsdrivende skulle idømmes en bøde på kr. 10.000.

Selv om der altså var tale om forholdsvis moderate bødestørrelser, viser sagen dog, at det hurtigt kan få konsekvenser, hvis man ikke ”skilter” korrekt, herunder i forhold til prisangivelser.

1/5 2018

Jørn Haandbæk Jensen

Advokathuset Nordsjælland

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød