Oplysninger om ejerforhold m.v.​

Krüger Advokatfirma indehaves af advokat Kristian Qvist Krüger, der er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company (Europe) S.A., efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Kristian Qvist Krüger, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Krüger Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, med mindre dette aftales særskilt med klienten, og er i øvrigt omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Advokatfirmaet har konti hos SparNord (Hillerød). I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, DK-1306 København K.

Yderligere oplysninger kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Advokat Kristian Qvist Krüger er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Krüger Advokatfirma modtager som led i behandlingen af en sag.

I forbindelse med bistanden har advokatfirmaet brug for at behandle personoplysninger om klienten, herunder navn, CPR- eller CVR-nr., folkeregisteradresse, telefonnummer, mailadresse m.v.

Derudover vil advokatfirmaet under en straffesag modtage personoplysninger fra politiet, anklagemyndigheden, retten og eventuelt fra andre parter i sagen.

Advokatfirmaet behandler disse personoplysninger for at kunne varetage klientens interesser under sagen og for at kunne opfylde de pligter, der påhviler advokat Kristian Qvist Krüger, når han er beskikket som forsvarer i en straffesag.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder databeskyttelsesforordningen, art. 6, stk. 1, litra b og c, art. 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Personoplysningerne vil i nødvendigt omfang blive videregivet til politiet, anklagemyndigheden, retten, andre parter i sagen og advokatfirmaets databehandler.

Personoplysningerne vil blive slettet efter afslutningen af sagen.

Dog kan advokatfirmaet opbevare personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt af hensyn til anden lovgivning, de advokatetiske regler eller for at kunne bedømme erstatningsspørgsmål m.v.

Klienten kan ved henvendelse til advokatfirmaet få indsigt i, hvilke personoplysninger firmaet har registreret om klienten.

Klienten har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby.

Yderligere oplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.

Advokathuset Nordsjælland

​Medlem af Advokatsamfundet & Danske Advokater

CVR: 31471591

Kontakt os

​Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, 3400 Hillerød

Klik her for rutevejledning

Ønsker du at skrive til os direkte, kan du benytte vores kontaktformular her.

mail@advokathus.dk

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar ved telefonen

hverdage kl. 08.00 - kl. 15.00.